logo removebg preview

HTMi juhised lasteaedadele ja -hoidudele 2021/22 õppeaasta sügisel

 HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM, 01.09.2021 
 
Alljärgnevaga toome välja juhised kohalikele omavalitsustele ja lasteasutuste pidajatele lasteaia- ja hoiuteenuse tagamiseks. Haridusasutuse tervisekaitsenõuded on kehtestatud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000 a määruse nr 144 "Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded" alusel. 
Üldised juhised kõigi haridusasutuste töö korraldamiseks leiate ministeeriumi veebilehelt. 
 
Vaktsineerimine 
Soovitame lasteaia ja -hoiu töötajatel end võimalusel vaktsineerida, et tagada võimalikult turvaline töö- ja õpikeskkond. 
Vaktsineerimisvõimaluste info leiab veebilehelt vaktsineeri.ee 
Täielikult vaktsineeritud töötajad ei pea jääma lähikontaktsena karantiini 
Töötajate kiirtestimine 
Lasteaedade ja -hoidude pidajad (või vastava volituse alusel asutuse juhid) peavad töötervishoiu- ja tööohutuse seadusest tulenevalt koostama riskianalüüsi, milles võib ühe rakendatava meetmena ette näha testimise. 
Tõhusaks meetmeks töökeskkonna ohutuse ja töötajate tervise kaitse tagamisel saab vaktsineerimisvõimaluste kõrval olla töötajate testimine. Testimine aitab nakatumist tuvastada, et vajadusel rakendada eneseisolatsiooni ja ennetada kollete tekkimist haridus- ja noorsootööasutustes1
Selleks, et haridus- ja noorsootööasutuste töötajate testimist oleks võimalik korraldada, on riik eraldanud asutuste pidajatele antigeeni kiirtestid. Asutuste pidajad jagavad need edasi oma haridus- ja noorsootööasutustele. Kiirtestide eest tasub riik vähemalt käesoleva aasta lõpuni. 
Kui lasteaias või -hoius toimub riskianalüüsi alusel kiirtestimine, võib töötaja testimise asemel esitada tööandjale tõendi viiruse läbipõdemise kohta viimase kuue kuu jooksul või mitte vanema kui 72 tundi tagasi saadud PCR-testi tulemuse või mitte enam kui 48 tundi tagasi saadud antigeeni kiirtesti tulemuse juhul, kui see on tehtud tervishoiuteenuse osutaja juures. 
Kui kiirtest on positiivne, peab töötaja teavitama sellest tööandjat, jääma koju, võtma ühendust oma perearstiga ja tegema esimesel võimalusel PCR-testi. 
Kui töötaja töötab samal ajal mitmes haridusasutuses, tuleb testimise korraldus ja testitulemuse tõendamine iga tööandjaga eraldi kokku leppida. 
Objectives for COVID-19 testing in school settings - 10 August 2020. Stockholm: ECDC; 2020. 
Täpsemalt testide kohaletoimetamise ja kasutamise kohta saate lugeda infokirjast „Testimine haridus- ja noorteasutustes“ (30.08.2021) 
 
Maskikandmine 
Soovitame vaktsineerimata lasteaia ja -hoiu töötajatel maski kanda.
Juhul kui piirkondlik nakatumise tase on kõrge või väga kõrge, soovitame siseruumides kanda maski kõikidel töötajatel.
Maski ei pea kandma juhul, kui tegevus on korraldatud rühmades, mis omavahel kokku ei puutu. 
Üritustel, kus ei ole võimalik distantsi hoida, samuti olukordades, kus puutuvad kokku erinevate rühmade lapsed, soovitame kanda maski kõikidel täiskasvanutel. 
Terviseameti ettepanekul või nõusolekul võib lasteaia või -hoiu pidaja või juht kehtestada lasteaia- või hoiu ruumides maskikandmise kohustuse.
Kätepesu ja desinfitseerimine 
Oluline on nii töötajate kui ka laste nõuetekohane ja regulaarne kätepesu: 
- enne ühiskasutatavasse ruumi sisenemist ja pärast sealt väljumist; 
- pärast ühiskasutatavate esemete puudutamist (trepikäsipuu, uksekäepide, mööbel, mängu- ja spordivahendid jm); 
- pärast nuuskamist, köhimist või aevastamist; 
- enne ja pärast söömist; 
- pärast tualetis käimist. 
Käsi tuleb pesta vähemalt 20 sekundi vältel. Kätepesu näitlikud plakatid leiab Terviseameti kodulehelt: eesti, vene ja inglise keeles (PDF). Õige kätepesu videojuhend. 
Ruumide ning pindade puhastamisel ja desinfitseerimisel tuleb lähtuda Terviseameti juhistest eesti, vene ja inglise keeles (PDF). 
Soovitame regulaarselt puhastada ja desinfitseerida rühma ühiskasutuses olevaid mänguasju ning õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks kasutatavaid vahendeid. 
Ventilatsioon 
Hea ventilatsioon vähendab ruumis viiruse levikut. Nakatumisrisk on suurem halva ventilatsiooniga ruumides, kus inimesed viibivad kaua aega koos. Lisalugemiseks: juhised ja soovitused ventilatsioonist haridusasutustes. 
Korralikust ventilatsioonist kõige enam kasu koos distantsi hoidmisega, kuna võimaliku nakkuskandja vahetus läheduses on suur viirusosakeste kontsentratsioon.
Soovitame kasutada õhuvahetuse mõõtmiseks ja jälgimiseks süsihappegaasi mõõtjaid. Mõõtja anduri näit peab olema vahemikus 350–1000 (soovitavalt 800) ppm-i. Kui näit on üle selle, aitab kiire abinõuna tuulutamine. 
Ventilatsioonisüsteem peab olema töökorras ja korrapäraselt hooldatud, sh filtrid õigel ajal vahetatud. Joonise sundventilatsiooni ja mehaanilise või loomuliku ventilatsiooni korral käitumise kohta leiab: HTM juhised haridusasutustele. 
Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus 
Soovitame viibida lastega võimalikult palju õues. 
Kõikide tegevuste korraldamisel soovitame järgida nn mullide põhimõtet ehk viia läbi tegevusi, sh õppekäike ja väljasõite, kindlates ja püsivates rühmades. 
Õppekäikudel tuleb järgida kõiki külastatavas paigas kehtivaid reegleid. 
Rühmade ühendamisel soovitame liita alati samade rühmade lapsed. 
Soovitame jälgida hajutamise tagamiseks siseruumides, et ruumi täituvus ei oleks üle 50% ning kaaluda ürituse korraldamise riske ja otstarbekust. 
Soovitame vältida või vähendada eri rühmade kokkupuuteid lasteaia ja -hoiu ühiskasutatavates ruumides. Lasteaedades ja -hoidudes, kus laste toitlustamine toimub söögisaalis, soovitame: 
- hajutada söögiaegu nii, et ruumis viibiks korraga vähem lapsi; 
- korraldada võimalusel toitlustus selliselt, et erinevad rühmad omavahel kokku ei puutuks; 
- paigutada toitlustust korraldades lauad nii, et erinevad rühmad saaksid omavahel distantsi hoida. 
Huvitegevus 
Lasteaia või -hoiu ruumide kasutamist huvitegevuse läbiviimiseks ei piirata, kuid järgida tuleb viiruse leviku tõkestamiseks seatud põhimõtteid. Soovitame huvitegevusi läbi viia võimalusel õues ning püsivates rühmakooslustes, ehk mullides. 
Lapsevanemad ja külalised 
Soovitame võimalusel korraldada laste üleandmise õues ning leida koostöös peredega sobivad lahendused esmakordselt lasteaeda või -hoidu tulevate laste toetamisel lasteaia või -hoiuga kohanemisel 
Tööalaste kohtumiste ja koosolekute korraldamisel asutuseväliste inimeste osavõtul soovitame eelistada virtuaalseid kanaleid või kontrollida osalejate nakkusohutust. 
Põhjendatud vajaduse korral võib hoonesse lubada lapsevanemaid ja külalisi. 
Lasteaed või -hoid ei saa lapsevanemalt sündmustel osalemiseks nõuda COVID-tõendit või negatiivset testitulemust. 
Lasteaed või -hoid saab kasutada erinevaid (vt näitlik loetelu) ohutusmeetmeid sündmuste korraldamiseks: 
o saab soovitada osalejatel tulla aktusele eelkõige vaktsineeritult või testituna, et vähendada viiruse leviku tõenäosust; 
o piirata näiteks üritusel osalejate arvu; 
o korraldada sündmus õues; 
o tagada hajutatus; 
o tagada ruumi ventileerimine (loomuliku ventilatsiooni korral nt intensiivselt tuulutades ja aknaid tuulutusasendis hoides) 
o korraldada videosilla teel osalemine; 
o tuletada osalejatele meelde, et haigustunnustega inimesed peavad jääma koju; 
o kutsuda üles, et sündmusel osalevad vaktsineerimata inimesed, võiksid end aktuse eelselt kodus vm testida, kaitstes läbi selle teiste aktusel osalejate tervist; 
o võimalusel pakkuda omalt lasteaia / -hoiu juures sündmuse päeval testimisvõimalust, kus osalejad saavad end soovi korral testida. 
Töötajate reisimine 
Soovitame välisreisid edasi lükata, et takistada viiruse ja selle uute ohtlike tüvede levikut. Kui reisimine on vältimatu, tuleb järgida kehtivaid reegleid. 
Ajakohase info riikide nakkuskorjajate ja liikumispiirangute kohta leiab Välisministeeriumi kodulehelt. 
COVID-19 haigustunnused ja käitumine haigestumise korral 
Kõige sagedasemad COVID-19 sümptomid on: 
- peavalu, 
- haistmis- või maitsmismeele kadu, 
- ninakinnisus, 
- köha, 
- väsimus ja nõrkustunne, 
- lihasvalu, 
- nohu, 
- kurguvalu, 
- palavik. 
Kerge nohu või köhaga võib laps või töötaja lasteasutuses viibida juhul, kui sümptomite päritolu on teada, näiteks on inimene paranenud mõnest hooajalisest nakkushaigusest, tema enesetunne on üldiselt hea, aga jäänud on kerge jääkköha või -nohu. Samuti juhul, kui on tegemist allergilise seisundiga. 
Haigusnähtudega inimesi ei lubata lasteaia või -hoiu hoonesse. 
Kui laste või töötajate haigussümptomid ilmnevad alles lasteasutuses viibides, tuleb sellest teavitada lasteaia või -hoiu juhtkonda ja/või vastutavaid isikuid, kes edasist tegevust korraldavad. 
Haigustunnustega inimene tuleb teistest isoleerida. 
Haigestunud lapsest teavitatakse lapsevanemat ning lapsevanema saabumiseni tagatakse lapsele täiskasvanu järelevalve. 
Mistahes haigustunnuste korral tuleb jääda koju ja võtta edasiste suuniste saamiseks ühendust oma perearstiga, kes suunab vajadusel PCR-testi tegema. 
Kiirete küsimustega saab pöörduda perearsti nõuandeliinile 1220. 
Joonis, kuidas käituda nakkusjuhtumi korral haridusasutuses: HTM juhised haridusasutustele 
Lähikontaktsete testimine 
Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus lasteaias või -hoius, ei pea haigustunnusteta lasteaialapsed ja täielikult vaktsineeritud töötajad jääma karantiini ega end ka testima, vaid tohivad osaleda õppe- ja kasvatustegevuses. 10 päeva jooksul pärast lähikontaktsuse tuvastamist ei tohi osa võtta muudest tegevustest nagu huviharidus, rühmaviisiline sportimine jm. 
Haridusasutuses toimunud lähikontaktist tuleb esimesel võimalusel teavitada Terviseameti regionaalosakonda, kes annab edasised suunised: 
o Põhja regionaalosakond – 55575808, PRO See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 
o Lõuna regionaalosakond – Tiia Luht, 5596 8964, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 
o Ida regionaalosakond – Marje Muusikus, 5253 622, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.; See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 
o Lääne regionaalosakond – Kadri Juhkam, 5842 9096, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 
Karantiinireeglid 
Lähikontaktsena peavad karantiini jääma: 
- haigustunnustega inimesed; 
- positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni; 
- inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus; 
Lähikontaktsena ei pea karantiini jääma haigustunnusteta: 
- lasteaialapsed, kelle lähikontakt toimus lasteaias või -hoius ja kes osalevad pärast lähikontakti 10 päeva vältel üksnes õppe- ja kasvatustegevuses, mitte huvihariduses jm; 
- inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud, st et neil on kehtiv COVID-tõend; 
- inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ning kelle arst on terveks tunnistanud; 
- inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning saavutanud maksimaalse kaitse; 
- inimesed, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning kelle arst on terveks tunnistanud. 

Soovitame kasulikku vaatamist-lugemist ...

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg Uued VOLDIKUD aitavad LAPSE KÕNE ARENGU PROBLEEME õigeaegselt ära tunda ja last aidata:

Rohkem infot: www.innove.ee

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Kuidas toetada 6–7-aastase lapse kõne arengut?

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Mis juhtub, kui sa lapsele piire ei sea ja lased tal ise kõike otsustada?

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Vaata ühe minuti LOENGUT: Millal on lapsed kooliks valmis?

 
 

 

Kasulikud lingid

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Talvised aialinnud

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Tervelt ja ohutult

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Kuidas vältida koolieelikute vigastusi?

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Hammaste eest hoolitsemine

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Suukool

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Liikluskasvatus

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Maanteeamet

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Prügimäng

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Eesti Lastekirjanduse Keskus

 

 

 

Laste õues viibimise aeg talvelTERMOMEETER

 Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist). Madalama kui miinus 20 kraadi C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15kraadi C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.

Tegelikku toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse http://www.ilmateenistus.ee/ andmete alusel.

Alus: Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 § 14 lg7, 9
„Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale".