logo removebg preview

Lasteaia tutvustus

Sõmerpalu Lasteaed Lepatriinu on peredega koostööd tegev haridusasutus, kus peetakse tähtsaks iga lapse ja iga töötaja vaimset ning füüsilist tervist. Lasteaia missiooniks on saata kooli igakülgselt arenenud laps, kes austab oma keelt ja kultuuripärandit.

Sõmerpalu lasteaed alustas oma tegevust 1951. aasta augustis Sõmerpalus, Jaama tn 4 asunud sovhoosi maja alumisel korrusel. Seal oli avatud 20-kohaline rühm, mis töötas ööpäevaringselt. Praegune lasteaiahoone valmis 1971. aasta novembris ja asub looduslikult kaunis Sõmerpalu iidses mõisapargis. 2001. aastast kannab meie lasteaed LEPATRIINU nime ning samast aastast kuulume ka Tervistedendavate lasteaedade võrgustikku.

Lasteaias töötab kolm rühma: sõimerühm (vajadusel liitrühm) ja kaks aiarühma. Lasteaed on avatud igal tööpäeval 7.00 -18.00.

 Meie lasteaias töötavad järgmised rühmad:
 Screenshot 2021 10 17 at 20.07.27TÄPIKESED
http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg MUMMUKESED
http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg PÕNNIKESED

Lasteaia eripära:
http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg Lasteaia looduslähedane asukoht pakub erinevaid võimalusi tutvumiseks looduse mitmekesisusega. Läbi lapse enda kogemuste ümbritsevat vaadeldes ja uurides õpib ta jälgima looduse aastarütmi. Tegutsemine lapsele loomupärases keskkonnas võimaldab rakendada õuesõppe, kogemus- ehk aktiivõppe, avastusõppe ja projektitöö meetodeid.
http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg Lasteaed kuulub 2001.a. Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku ning eesmärgiks on laste kui ka personali hea füüsilise ja vaimse keskkonna tagamine läbi terviseürituste ning tervise teemade käsitlemise kaudu.
http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg Lasteaed on liitunud 2013. a „Keelepesa“ programmiga, milles osaleb Mummukeste rühm. Keelepesa töötab täielikul keelekümblusmeetodil ja seal kasutatakse lastega suheldes üks kord nädalas piirkonnakeelt- võru keelt. Keelepesa eesmärk on tutvustada lastele oma kodukandi põlist keelt, kultuuri ja kombeid ning julgustada täiskasvanuid lastega oma kodukandi keelt kõnelema ning neile oma kodukandi kultuuri edasi andma.
http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg Alates 2016.a. rakendatakse Põnnikeste rühmas ,, Kiusamisest vaba“ metoodikat, mille eesmärk on laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.
http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg Alates 2019.a sügisest on tänu osalemisele HITSA Proge Tiigri programmi seadmete taotlusvoorus lasteaias kasutusel Bee–Bot, Blue–Bot ning Ozobot Bit robotid. Robootilisi vahendeid kasutatakse õppe- ja kasvatustegevuste mitmekesistamiseks Mummukeste ja Põnnikeste rühmas vähemalt kord nädalas.
http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg Õppe-ja kasvatustöö mitmekesistamiseks tehakse koostööd lastevanemate ja kogukonnaga, kaasates asutusi ja ettevõtteid.
http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg Meie lasteaia põhiväärtused on:
  • Koostöö - koos tehes, häid mõtteid ja ideid jagades, üksteisega arvestades ning kokkulepetest kinni pidades tagame lasteaia arengu.
  • Loovus - väärtustame ja tunnustame laste ning töötajate loovaid ideid ja lahendusi.
  • Kodukandi keel ja kultuuripärand - väärtustades rahvaloomingut ning tundes ja hoides kodukoha loodust tagame lasteaia traditsioonide järjepidevuse.
  • Tervis - edendades tervislikke eluviise, pakkudes mitmekülgseid liikumisvõimalusi ja tervislikku toitu, tagame laste ja töötajate terviseteadlikkuse tõusu.