logo

Kodukord

KINNITATUD
Sõmerpalu Lasteaia Lepatriinu
direktori 24.august 2017.a
käskkirjaga nr 1-1/6
 
 
 

Sõmerpalu Lasteaia Lepatriinu

KODUKORD

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED
 
Sõmerpalu Lasteaia Lepatriinu kodukord on kooskõlas järgmiste õigusaktidega:
1)  Sõmerpalu Lasteaia Lepatriinu põhimäärus;
2)  Sõmerpalu Lasteaia Lepatriinu laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord;
3)  Lastevanemate poolt tasutava osalustasu määr ja tasumise kord Sõmerpalu Lasteaias Lepatriinu;
4)  Koolieelse lasteasutuse seadus;
5)  Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale;
6)  Eesti Vabariigi lastekaitse seadus.
 
Alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Perekondlikku kasvatust toetavad ja täiendavad koolieelsed lasteasutused.
(Haridusseadus § 24 lg 1)
Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteasutuse hoolekogule.
Kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda lasteaia veebilehel ja paberkandjal lasteaia puhkeruumis.
1. Eesmärk
Sõmerpalu Lasteaia Lepatriinu (edaspidi „lasteaia“) kodukord on täitmiseks lapsevanematele, lasteaia töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.
2. Tööaeg
2.1. Lasteaed on avatud tööpäeviti kell 7.00 kuni 18.00. Seoses lasteaia kollektiivpuhkusega on juulis lasteaed suletud (KLS § 19 lg 1.2), lähtudes hoolekogu ettepanekust.
2.2. Lasteaed on suletud riiklikel pühadel.
2.3. Lasteaia lahtiolekuaeg on lühendatud uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.
2.4. Lasteaed võib olla suletud eriolukordade puhul (elektrikatkestus, veeavarii vms).
3. Töökorraldus
3.1. Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mille põhjal on koostatud õppeaasta tegevuskava ning rühmade tegevuskavad.
3.2. Lasteaeda laste vastuvõtmine ja sealt välja arvamine toimub vastavalt Sõmerpalu Vallavalitsuse 21.08.2013 määrusele nr 7 „Sõmerpalu Lasteaia Lepatriinu laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ (RT IV, 27.08.2013, 9).
4. Suitsetamine ja lemmikloomad
4.1. Lasteaia territooriumil on keelatud suitsetamine ja  e-sigareti kasutamine.
4.2. Lasteaia territooriumil on keelatud viibimine lemmikloomadega.
 
 
2. peatükk
LASTEAIATASU (toiduraha ja osalustasu tasumine)
 
5. Lapsevanema poolt kaetav osa
Lasteaia majandamiskulude lapsevanemate poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta on alates 28.05.2013 6,39 eurot kuus (Sõmerpalu Vallavolikogu 24.04.2013 määrus nr 10 „Lapsevanemate poolt tasutava osalustasu määr ja tasumise kord Sõmerpalu Lasteaias Lepatriinu (RT IV, 22.05.2013, 46)), mida makstakse 11 kuud õppeaastas. Lapsevanema poolt kaetavat osa juulikuu eest ei võeta.
6. Toidukulu
Toidukulu päevamaksumus on 1,35 eurot päevas (Sõmerpalu Vallavalitsuse korraldus  nr 53).
7. Lasteaiatasu arvestamine
7.1. Lasteaiatasud arvestatakse eelmise kuu eest. Arved koostab Sõmerpalu Vallavalitsuse raamatupidamine.
7.2. Kui lapsevanem on teatanud lapse puudumisest eelneval tööpäeval või sama päeva hommikul enne kella 8.00, siis arvestatakse laps toidult maha puuduma jäämise päevast. Mitteteatamisel tuleb tasuda esimese puudumispäeva toidu eest.
8. Lasteaiatasu maksmine
8.1. Lasteaiatasu arve esitatakse elektrooniliselt lapsevanema e-posti aadressile.
8.2. Lasteaiatasu on võimalik maksta panga kaudu Sõmerpalu Vallavalitsuse arveldusarvele, maksekorraldusele tuleb märkida lapse ees- ja perekonnanimi ning arve number.
8.3. Lasteaiatasu maksmise tähtaeg on järgneva kuu 15. kuupäev.
8.4. Direktori käskkirjaga arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja juhul, kui vanem ei ole tasunud lapse eest toitlustus- ja osalustasu kahe kuu jooksul (Sõmerpalu Vallavalitsuse 21.08.2013 määrus nr 7 § 4), arvestades arve esitamise kuupäevast, ega ole teavitanud direktorit tekkinud makseraskustest ega avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks.
 
 
3. peatükk
LAPSE LASTEAEDA TULEMINE JA KOJU MINEMINE
 
9. Lapse esmakordne lasteaeda tulemine
9.1. Lapsevanem tutvub eelnevalt lasteaia kodukorra ja päevakavaga.
9.2. Lapsevanem ühtlustab koduse päevakava lasteaia omaga (varasem ärkamine, uneaeg, söögiajad).
9.3. Alla kolmeaastase lapse lasteaeda harjutamine toimub kahe nädala jooksul, millest esimese nädala võib lapsevanem olla lasteaias lapsega koos. Pikaks päevaks jäetakse lasteaeda laps, kes on lasteaiaeluga hästi kohanenud (mitte enne kui teisel nädalal).
9.4. Vanema lapse harjutamist lasteaiaga alustatakse poole päeva kaupa.
9.5. Lapse lasteaeda harjutamine toimub järk-järgult koostöös õpetajaga, samas mitte häirides ülejäänud rühma õppe- ja kasvatustegevust.
9.6. Lapse esmakordselt lasteaeda tulles on vajalik rühma õpetajaid viivitamatult teavitada lapse tervislikest eripäradest, toitumisega seonduvast (toiduallergia vm), käitumise ja harjumustega seotud tähelepanekutest või soovidest.
10. Info jagamine
10.1. Õppeaasta alguses annab lapsevanem rühma õpetajatele oma elukoha täpse aadressi ja kontakttelefonide numbrid ning e-posti aadressi.
10.2. Kontakttelefoni numbri muutusest teatab lapsevanem rühma õpetajale viivitamatult.
10.3. Informatsiooni saamiseks on lapsevanem kohustatud külastama lasteaia kodulehte http://lepatriinud.ee/ (uue nädala info on üleval hiljemalt pühapäeva õhtuks). Igal rühmal on oma blogi, kus on üleval rühmasisene info.
10.4. Kui lapsevanemal ei ole võimalust kodulehe külastamiseks, siis tuleb sellest teavitada rühmaõpetajaid ning leppida kokku lapsevanemale sobiv informatsiooni saamise viis.
10.5. Lasteaias pildistatakse lasteüritusi ja pildid pannakse üles lasteaia kodulehele. Kui lapsevanem ei soovi oma lapse pilte kodulehele, siis tuleb sellest informeerida direktorit.
11. Lapse lasteaeda tulemine ja koju minemine ning lasteaiast väljaarvamine
11.1. Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia lasteaiast ära talle sobival kellaajal, arvestades rühma päevakava.
11.2. Kui laps sööb hommikusööki (8.30), siis tuleb lasteaias kohal olla vähemalt 10 minutit enne hommikusöögi algust. Kui laps ei söö hommikusööki, tuleb lasteaias kohal olla vähemalt 10 minutit enne õppetegevuste algust (9.00). Lapse toomine õppetegevuse ajal häirib teiste laste keskendumist ning juhib tähelepanu õppetöölt kõrvale. Erandolukordadest tuleb teavitada rühmaõpetajaid.
11.3. Lapse tulekust peale kella 8.00 või mittetulemisest (haigus või muud põhjused) teatab lapsevanem hiljemalt sama päeva hommikul enne kella 8.00 rühma õpetajale või rühmatelefonil.
11.4. Laps tuleb lasteaeda ja läheb lasteaiast ära koos täiskasvanud saatjaga, kes hommikul annab lapse isiklikult üle rühmapersonalile, ja õhtul lahkub, võttes eelnevalt rühmaõpetajaga kontakti.
11.5. Lapse lasteaiast äraviimisel arvestab lapsevanem õhtuoote söömise aegadega. Kui laps ei söö õhtuoodet, tuleb lapsele järele tulla hiljemalt 15.20.
11.6. Õpetaja ei anna last kojuminekuks üle alaealisele, võõrale või alkoholijoobes isikule. Alkoholijoobes isikust informeeritakse lasteaia direktorit, vallavalitsuse sotsiaaltöötajat või vajadusel valda teenindavat  politseikonstaablit.
11.7. Õpetaja annab lapse üle teisele isikule vaid lapsevanema eelneval etteteatamisel.
11.8. Lapsevanem peab arvestama, et ta jõuab lapsele lasteaeda järele, lapse riietatud ja koos lapsega lasteaiast lahkuda hiljemalt kell 17.55.
11.9. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigel ajal, on tal kohustus teatada sellest rühmaõpetajale. Lapse suhtes, kellele pole lasteaia sulgemiseks järele tuldud, võtab õpetaja ühendust valla sotsiaaltöötajaga. Õpetaja jätab lasteaia välisuksele kontaktandmed lapse asukoha kohta.
11.10. Koolieelikul on soovitatav lasteaias võimalikult sageli kohal käia. See loob eelduse, et laps omandab teadmised ja oskused vastavalt lasteaia õppekavale ning saavutab eeldatava koolivalmiduse.
11.11. Lapsevanem saadab õpetajale teateid ainult kirjalikult, telefoni või e-posti teel, mitte lapse kaudu.
11.12. Lapsevanem võib lasteaiakoha kasutamise igal ajal lõpetada, esitades lasteaia direktorile avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast (Sõmerpalu Vallavalitsuse 21.08.2013 määrus nr 7).
 
 
4.peatükk
RIIETUMINE
 
12. Lapse riietus
12.1. Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega, sh on korrastatud lapse juuksed. Tüdrukutel, kellel on pikad juuksed, peavad olema need patsis või soengusse seatud.
12.2. Lapse riided ja jalanõud peavad olema võimalikud ohutud ning kasvule, eale ja ilmastikule vastavad.
12.3. Kõik lapse riided ja jalanõud peavad olema tähistatud lapse nimega.
12.4. Vajalikud on:
12.4.1. vahetusjalanõud – soovitatavalt sandaalid või lahtised kingad, mille jalgapaneku ja äravõtmisega laps ise hakkama saab. Soovitatavad ei ole pehme tallaga või tagant lahtised jalanõud. Lubatud pole siseruumides põrandat määriva tallaga jalanõud.
12.4.2. magamisriided – pidžaama või öösärk.Laps võib lasteaeda kaasa võtta ka oma kaisulooma, millega on turvalisem lõunauinakut teha.
12.4.3. võimlemisriided saalis toimuvateks liikumistegevusteks eraldi koti sees ja neid tuleb pesta ja korrastada vähemalt üks kord kuus;
12.4.4. eraldi õueriided, mis ei sega lapse vaba tegevust ja mängu erinevatel aastaaegadel ja ilmastikuoludes. Lasteaed ei vastuta riiete ega jalanõude määrdumise või kahjustumise eest.
12.4.5. vahetuspesu, -sokid, -kindad;
12.4.6. sõimerühma lapsele vahetusriided nii toas kui õues olemiseks, vajadusel mähkmed;
12.4.7. juuksehari või kamm ja tüdrukutel vajadusel juukseklambrid või patsikummid;
12.4.8. suveperioodil on päikesekaitseks vajalik õhuke müts või rätik;
12.4.9. jahedamal perioodil on vajalikud õuekindad. Sõrmikud võib anda lapsele, kes oskab neid ise kätte panna.
 
 
5.peatükk
TOITLUSTAMINE
 
13. Toidukord
13.1. Lasteaias on kolm toidukorda:
13.1.1. hommikusöök kell 8.30-9.00;
13.1.2. lõunasöök kell 12.00-12.30 (sõimerühmas),
                                     12.30-13.00 (aiarühmas);
13.1.3. õhtuoode kell 15.30-16.00.
13.2. Lapsevanemal on õigus loobuda mõnest toidukorrast. Muudatused toidukordades saab teha järgmiseks kuuks, teavitades rühmaõpetajat.
14. Menüü
Lasteaia menüü tagab lasteaias viibitud päevaosa toiduainete füsioloogilised normid. Nädalamenüüga saab tutvuda lasteaia kodulehel http://lepatriinud.ee/ ja rühma stendil.
15. Maiustused
15.1. Keelatud on lapsele lasteaeda kaasa anda nätsu ja muid maiustusi (v.a tähtpäevadel).
15.2. Soovi korral võib laps kostitada teisi lapsi maiustustega (v.a näts), arvestades seejuures laste arvuga rühmas.
 
 
6.peatükk
HAIGESTUMINE
 
16. Haige laps
16.1. Haiget last on keelatud lasteaeda tuua.
16.2. Rühmaõpetajal on õigus keelduda vastu võtmast haiguse tunnustega last (palavik, nohu, köha, silmapõletik, kõhulahtisus vms) (Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61  „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“  § 13 lg 1), kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda ja teiste tervist.
17. Ravimite andmine
Rühmaõpetaja ei anna lapsele ravimeid. Lasteasutuses võib erandjuhul anda ravimeid (nt suhkruhaigele) arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga. (Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale § 13 lg 5)
18. Lapse haigestumine
18.1. Kui laps haigestub lasteaias, teatatakse sellest kohe lapsevanemale.
18.2. Lapse haigestumisel lasteaias antakse talle vajadusel esmaabi, teatatakse vanematele ja vajadusel arstile või kutsutakse kiirabi.
18.3. Lapse haigestumisel nakkushaigusesse (tuulerõuged, sügelised, düsenteeria, leetrid, punetised vm) tuleb lapsevanemal kindlasti teatada sellest lasteaiale.
 
 
7. peatükk
MÄNGUASJAD JA LASTE SÜNNIPÄEVAD
 
19. Mänguasjad
19.1. Lasteaeda võib kodust kaasa tuua puhtaid mänguasju või raamatuid rühma õpetaja teadmisel ja kokkuleppel.
19.2. Soovitatav on mitte kaasa tuua kalleid, kergesti purunevaid, ohtlikke ja väga väikseid mänguasju.
19.3. Keelatud on kaasa tuua militaarseid mänguasju, raha, mobiiltelefoni ja tugevat heli tekitavaid mänguvahendeid.
19.4. Lasteaed ei vastuta kodust kaasa võetud mänguasjade ja laste väärismetallist ehete (kõrvarõngad, ketid vm) kadumise või purunemise eest.
19.5. Lastel on keelatud kanda rippuvaid kõrvarõngaid.
19.6. Jalgratta, tõukeratta või rulluiskudega sõidul peavad lapsed kandma kiivrit ja soovitatavalt ka põlve-, küünarnuki- ja randmekaitseid (Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“   § 9 lg 9). 
19.7. Lapsele kaasa antud kelk või suusad peavad olema tähistatud lapse nimega.
20. Laste sünnipäevade tähistamine
Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi vastavalt rühma traditsioonidele ja kokkuleppele lapsevanematega.
 
 
8. peatükk
KOOSTÖÖ
 
21. Koostöö lapsevanematega
21.1. Pidev ja asjalik koostöö lapsevanemate ja lasteaia vahel ning aktiivne osalemine lasteaiaelus on aluseks lapse kohanemisele ja turvatunde tagamisele lasteaias.
21.2. Info lasteaias toimuvate  ettevõtmiste ja ürituste kohta, menüü ja muud olulised teated on lastevanematele välja pandud iga rühma infostendil ja lasteaia koduleheküljel http://lepatriinud.ee/
21.3. Lapsevanemal on õigus tutvuda lasteaia arengukava, õppekava ja rühma tegevuskavaga.
21.4. Lapsevanemal on õigus osaleda rühma tegevuses eelneval kokkuleppel rühmaõpetajatega.
21.5. Lapsevanemal on õigus teha ettepanekuid rühma sise- ja väliskeskkonna huvitavamaks ning turvalisemaks muutmiseks.
21.6. Lapsevanemal on õigus olla valitud hoolekogu liikmeks.
21.7. Vähemalt kord aastas toimuvad rühma lastevanemate koosolekud ja arenguvestlused. Vajadusel ja kokkuleppel rühmaõpetajatega toimuvad täiendavad vestlused.
21.8. Info, abi, nõuande jm saamiseks ning ettepanekute tegemiseks tuleb pöörduda rühma õpetaja, lasteaia direktori, direktori asetäitja, logopeedi või hoolekogu liikme poole.
21.9. Lapsevanem on kohustatud lasteaeda külastama ning õpetajaga kontakti võtma vähemalt üks kord nädalas.
 
 
9. peatükk
LASTE NING LASTEASUTUSE TÖÖTAJATE VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE
 
22. Turvalisuse tagamine
22.1. Lapsel on lasteasutuses õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale, päevakavale; eneseusaldust, vaimset erksust toetavale tegevusele ning lasteaia personali igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.
22.2. Laps juhindub oma käitumises headest kommetest ja tavadest ning riikliku õppekava oodatavatest tulemustest.
22.3. Laps toetub oma käitumises sellele, mis on omandatud kodus ja omandatakse edasi lasteasutuses ning tagab lapsele suutlikkuse teatud olukordades tulemuslikult toimida.
22.4. Rühma personal sekkub viivitamatult ja lõpetab keelatud tegevuse, kui laps käitub viisil, mis ohustab kaaslasi, õpetajaid või teda ennast.
23. Lapse väärkohtlemine
23.1. Lasteaia personal on kohustatud andma teavet valla- või linnavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver. (KELS § 20 lg 3; Eesti Vabariigi lastekaitse seadus § 31 p 2)
23.2. Kui lasteaia ruumides või territooriumil viibivad suitsetavad, alkoholi- või narkojoobes isikud, teavitatakse sellest direktorit ja tegutsetakse vastavalt korrale (,,Sõmerpalu Lasteaed Lepatriinu hädaolukorra lahendamise plaan“).
 
 
10. peatükk
LÕPPSÄTTED
 
24. Kodukorra kinnitamine, muutmine ja täiendamine
24.1. Kodukorra kinnitab lasteaia direktor, kuulates ära hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu arvamused.
24.2. Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha lapsevanemad, pedagoogid ja vallavalitsuse esindajad.